News-Details

Il di da raccolta per Linus Flepp

02.08.2021

«Linus Flepp – ina retrospectiva». Aschia senumna il cudisch cull’ovra dil pictur-artist da Mustér. 62 paginas dattan ina survesta da sia lavur duront decennis: Maletgs per cudischs d’affons e da scola, per fatschadas da casas, baselgias e capluttas, lavurs da grafica e skizzas mo era plasticas. La sonda ei l’ovra vegnida presentada en casa da scola a Segnas, leu nua ch’igl atelier da Linus Flepp sesanfla.

Hans Huonder/FMR

Igl atun 2018 ei il cudisch «Oha - 311 caricaturas cun curascha ord la Surselva tochen America» da Linus Flepp cumparius. Gia quei di ei naschida l’idea ch’ina secunda ediziun davart si’ovra savessi suandar. Sin quell’idea ein denton buca mo ils collaboraturs pli stretgs e camerats da Linus Flepp – Marius Hublard e Bistgaun Cathomen – vegni. Era in convischin da Sagogn ei staus dil meini che l’ovra dil pictur-artist cun ragischs medelinas fussi pli che indicada. «Jeu hai viu il cudisch da caricaturas, hai visitau Linus Flepp en siu atelier e sundel era en possess da plirs maletgs dad el. Jeu sundel lu sedumandaus daco ch’ei dat buca in cudisch ch’ensiara ina survesta da siu operar artistic», di Peter Seiler, ina persuna fetg interessada vid igl art. Alla vernissascha dil cudisch la sonda suenter miezdi a Segnas ha Linus Flepp lu era numnau el igl iniziant principal dil cudisch.

Scolast – illustratur – artist

Marius Hublard che ha buca mo procurau la grafica dil cudisch niev, mobein era scret sez ina part dils texts ch’accumpognan ils maletgs el cudisch niev di: «Il patratg ch’ins savess edir in secund cudisch cun sias ovras ha plaschiu a Linus Flepp. Mo in’ovra da tala dimensiun san ins buca semplamein scurlar ord la mongia. Linus ha denton buca viu problems en quei connex. El sa numnadamein delegar excellent.» Bistgaun Cathomen – in bien amitg digl artist dapi 50 onns – Cristian Collenberg e Ju Giger ein medemamein sedeclarai promts da collaborar. Leutier ein vegnidas ulteriuras persunas ch’ein segidadas en ina fuorma ni l’autra.

Selecziunar – giudicar – fotografar

La lavur la pli intensiva ei stada quella da prender investa, selecziunar e fotografar la massa da lavurs da Linus Flepp. «Maletgs originals cun ieli sin teila, acril sin pupi e skizzas sin pupi transparent senza fin ein vegni en nos mauns», di Marius Hublard. El dueigi encurir ora quei ch’el vegli per quella broschura, respectivamein per quei cudisch, sco quei che Linus Flepp giavischa da numnar quella secunda ediziun cun sias ovras: «Quei ei in cudisch – ina broschura numnan ins enzatgei cun resti suten per dunnas.» Texts accumpignonts tiels maletgs ha Marius Hublard survegniu negins digl artist: «Aschia hai jeu fatg enzatgei ch’jeu havevel aunc mai fatg en mia carriera sco cumpositur da cudischs: Scriver mez texts pli liungs e leutier legendas pils maletgs. Tut quei davart igl art per in artist. Igl ei restau nuot auter che da plidentar e turnar a plidentar Linus davart l’idea ed ils cuntegns da ses maletgs.» Il cudisch ei vegnius cumpletaus cun ulteriurs texts davart igl artist – denter auter in’intervista cun el.

Udir – sentir – veser

«Quella lavur ha duvrau pazienzia, mo ella ha avischinau mei aunc pli fetg agl art da Linus Flepp. Da capir e sentir sias ovras», di Marius Hublard. Igl artist sez ha buca fatg grondas alla vernissascha, mo tuttina accentuau siu patertgar e sia lavur: «Quei ch’jeu audel, sentel e vesel cula en mes maletgs.» El seigi cuntents cul product final, ei seigi ina survesta dil prestau. Bistgaun Cathomen ch’enconuscha Linus Flepp dapi il temps al seminari seregorda dil temps dallas empremas ediziuns communablas da cudischs da scola e per affons. Bein enqual ga hagi el era survegniu cussegls da Linus Flepp co animar ils affons pil dessegn. «Contemplond sias ovras vesan ins siu messadi e vesa co el svida si’olma cun malegiar», constatescha Bistgaun Cathomen. La vernissascha dil cudisch seigi in di da raccolta e possi dar satisfacziun e cuntentientscha al pictur-artist: «Il cudisch duei era cumpensar las notgs senza sien enten tschercar ideas e sefatschentar da temas.»

Vernissascha cun musica

Il cudisch ei vegnius edius da Ediziun Rein. Cristian Collenberg – sper Marius Hublard e Ju Giger in dils fundaturs da quella casa editura igl onn 2019 – ei satisfatgs ch’igl ei reussiu d’edir in’ovra davart Linus Flepp. Ediziun Rein vegli promover lavurs da e cun in connex culla regiun. Quei cudisch seigi ton ina schanza pil pictur-artist sco per la casa editura. La vernissascha la sonda suentermiezdi ella casa da scola a Segnas ei vegnida enramada da producziuns musicalas digl ensemble Ars Amata. Il quartet ha presentau ovras classicas da Tonini e Mozart. La sala per l’exposiziun da maletgs da Linus Flepp ella casa da scola veglia a Segnas ei vegnida endrizzada cun grond engaschament dil Chor baselgia Segnas.

* L’exposiziun cun ovras da Linus Flepp ella casa da scola veglia a Segnas ei aviarta entochen ils 5 da settember 2021. Da gliendisdis entochen venderdis mintgamai suentermiezdi, sonda e dumengia igl entir di.