News-Details

Motivai da cuntinuar cugl Indoor Festival

15.05.2023

Susi Rothmund/fmr

Suenter ch’igl Indoor Festival digl onn vargau haveva attratg mo 900 persunas el Center Fontauna a Mustér, han ils organisaturs adattau ed optimau il festival. Sco igl ei semussau la davosa fin d’jamna han ei fatg quei cun success. Cun plascher communichescha Florian Zanin , il president dil comite d’organisaziun digl Indoor Festival a Mustér, ch’ei hagien saviu beneventar il venderdis 540 persunas e la sonda 790 persunas. Ils organisaturs speravan d’astgar beneventar silmeins 1000 persunas e quella finamira han ei senza dubi surpassau per in bienton. Tuttina di Zanin: «Igl ei vegniu meglier che tertgau. Sche nus cuntinuein sperein nus dil comite d’organisaziun naturalmein dad aunc saver attrer dapli persunas l’auter onn.»

Passa 1300 hosps

Cun passa 1300 persunas san ils organisaturs pia discuorer d’in success e Zanin di: «Quei festival ha funcziunau, quei motivescha da cuntinuar.» Ier, dumengia havevan ei secapescha aunc buca serrau giu il quen. Florian Zanin ha denton saviu dir ch’ei hagien fatg in gudogn, per ulivar la sperdita digl onn vargau da 10 000 francs tonschi quel denton buc. Sch’ei cuntinueschien l’auter onn cugl Indoor Festival ni buc vegni decidiu suenter haver tratg bilantscha, ei vesi denton ora bein.

Optimar ed adattar vinavon

Ch’ei han saviu beneventar la sonda 250 persunas dapli ch’il venderdis ha probablamein plirs motivs. Per l’ina era il program dil venderdis sera cun Gigi, EAZ e Pronto, pia musica da rap e hiphop, plitost orientaus alla giuventetgna e per l’autra vegni la sonda preferida sco sera dad ir en sortida. «Las generaziuns giuvnas han schau plascher fetg e gudiu il program dil venderdis, denton era quel dalla sonda», declara Zanin che ha sez schau plascher il meglier ils concerts dalla sonda. Giganto hagi procurau per tempra da festival e Bligg seigi sco adina cu el sepresenti live staus ina bumba. «Jeu hai gudiu il pli fetg Kamrad, el ei staus sin tribuna cun in’extrema energia», aschia Florian Zanin. Sch’ei detti l’auter onn ina cuntinuaziun, vegnien ei mintgacass a mirar d’optimar il program dil venderdis per che quel tili in publicum mischedau.