Co vegn jeu a Mustér?

Co vegn jeu a Mustér?

Mustér ei cumadeivel da contonscher cun ils mieds da traffic publics. Il persunal da spurtegl dalla staziun dat bugen sclariment e gida Vus d'anflar la ruta da viadi exacta.

Staziun Viafier retica a Mustér
Fon 081 288 43 44
Fax 081 288 43 48

ni sut www.sbb.ch