News-Details

Sco­lars emp­ren­dan da cu­schi­nar

03.05.2017

(anr/sm) La mesjamna suentermiezdi ha il secund cuors da cuschinar per affons «cuschinar sco ils gronds» giu liug el hotel Rhätia a Mustér. Cun quels cuors vulan la Gilda dils gastronoms etabli e l’organisaziun «Carn Svizra» promover ina relaziun pli sapientiva dalla maglia. 27 menaschis svizzers offereschan uonn cuors da cuschinar per affons. In da quels menaschis ei il hotel Rhätia a Mustér. La mesjamna vargada ha il secund cuors el hotel Rhätia giu liug. Ad omisdus cuors ei la patruna dil hotel stada la cuschiniera mussadra pils affons. Vrena Werth ei dapi 20 onns commembra dalla Gilda dils gastronoms etabli ed ha per quei motiv menau quei cuors en siu hotel. Nov affons ein separticipai al secund cuors da cuschinar. Ils scolars dall’emprema entochen la tiarza classa da Mustér han cuschinau culla patruna e cuschiniera in menu recumandaus dalla Gilda. Sco emprem ha Werth cuschinau ina suppa da rieblas e vitier coccas da carn manizzada. Ils scolars han fatg giu la pelletscha dallas rieblas, dallas oranschas e turschau la suppa cul mixer. Il medem mument han entgins formau las coccas da carn. La dunna da Mustér ha dau tips als affons sco cuschinar pli effectiv e segir. Ella ha mussau e declarau mintga pass dalla preparaziun.


Scolars motivai
Duront ina pausa han ils affons buiu in sitg e raquintau dils hobis e da lur experientschas da cuschinar. Il giuven Lian-Mattia ha tradiu tgei ch’el cuschina bugen a casa. «Il pli bugen fetsch jeu la sosa da salata.» Insumma han tut ils scolars giu plascher dil cuschinar ed ein stai motivai da cuntinuar culla preparaziun dil ris casimir e las pizzas «prosciutto». Vrena Werth ei dapi 23 onns hoteliera ed ha dau bia cuors a carschi. La commembra dalla Gilda gauda ils cuors culs affons: «Els vesan tgei ch’ins sa tut far cun las differentas victualias. Quei promova la creativitad en cuschina. Forsa daventa in ni l’auter ina cuschiniera ni in cuschinier», ha ella detg cun in surrir.


Strusch ei la tscheina stada semtgada ein geniturs ed amitgs arrivai el hotel all’entschatta dil vitg da Mustér. Mintga scolar ha astgau envidar duas persunas alla tscheina. Geniturs ed auters parents han gudiu la tscheina. Pils pigns cuschiniers ei la lavur aunc buca stada alla fin. Els han gidau en cuschina e surviu. Alla fin dalla sera han tut ils scolars survegniu in diplom ed ils recepts dil cuors, in scussal da cuschina ed ina scatla per victualias. Pil 2018 s’annunzia Werth puspei per menar in cuors da cuschinar per affons.